Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ:

MALI invest, s.r.o.
Sídlo: Zochova 22, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré mesto
IČO: 44 755 724,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 58231/B

pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie, ktoré sa nachádzajú nižšie.

MALI invest, s.r.o. v zmysle nariadenia GDPR pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení, ktoré zohľadňujú najmä:

 • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť účelov spracúvania osobných údajov, ako aj minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ale aj dôvernosť a dostupnosť;
 • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
 • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a okamžité informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
 • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby.

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle +421 905 787 101 alebo e-mailom na maliinvest.sk@gmail.com.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZoOOÚ“), ktorú je možné kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle +421 901 787 101 alebo e-mailom na lipka.maliinvest@gmail.com.

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Adresa:
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO:36064220

INFORMÁCIE O ÚČELE SPRACOVANIA A DOBE UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

MALI invest využíva zásadu obmedzenia účelu spracúvania osobných údajov, preto osobné údaje získavame len na konkrétne určený a výslovne uvedený oprávnený účel.

Spracúvanie osobných údajov je naviazané na účel spracúvania osobných údajov, preto zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť dodatočne nerozširujeme. Ak je však účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať.

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov alebo v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

MALI invest spracúva Vaše osobné údaje za účelom poskytovania privátnych finančných služieb a krízového manažmentu.

Doba spracúvania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia:
Vaše osobné údaje sa snažíme spracovávať tak krátko ako je to len možné. Zvyčajne všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame bezpečným spôsobom, zlikvidujeme bezodkladne po ukončení našich zmluvných vzťahov, vysporiadaní všetkých ďalších práv a povinností medzi Vami a MALI invest – vrátane Vašich žiadostí a reklamácií alebo po odvolaní Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp. po uplynutí nami vymedzenej primeranej doby s ohľadom na princíp minimalizácie uchovávania osobných údajov.
V prípade náhodného získania osobných údajov ich ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel. Snažíme sa čo najskôr informovať dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje patria, o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po vyriešení situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) Vám ako dotknutej osobe zabezpečujú tieto práva:

Právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom vo svojej podstate znamená, že Dotknutá osoba má právo získať od MALI invest potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať informáciu:

 • k týmto osobným údajom,
 • k účelu ich spracovania,
 • ku kategórií dotknutých osobných údajov,
 • o príjemcoch, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté (vrátane príjemcov v medzinárodných organizáciách a v tretích krajinách,
 • o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie,
 • o práve na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, resp. o možnosti namietať proti takémuto spracúvaniu,
 • o práve podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu,
 • o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do medzinárodnej organizácie alebo do tretej krajiny,
 • o možnosti kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú avšak to nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Na žiadosť Dotknutej osoby MALI invest poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa o nej spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, si MALI invest účtuje poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Informácie MALI invest poskytne bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 1 mesiaca. V prípade neodôvodnenej alebo príliš častej žiadosti si MALI invest vyhradzuje právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. V prípade odmietnutia žiadosti MALI invest vysvetlí dôvod odmietnutia a upozorní dotknutú osobu o práve obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

Právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov vo svojej podstate znamená, že dotknutá osoba má právo požiadať MALI invest o opravu či doplnenie osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné, neúplné alebo nesprávne. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov prostredníctvom poskytnutia doplňujúceho vyhlásenia.

Právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie) teda znamená, že MALI invest musí vymazať osobné údaje dotknutej osoby pokiaľ:

 • nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
 • spracovanie je nezákonné,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie,
 • to MALI invest ukladá zákonná povinnosť

Právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že v prípade, ak neriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania osobných údajov Dotknutej osoby, MALI iinvest musí obmedziť spracovanie osobných údajov Dotknutej osoby tak, že osobné údaje dotknutej osoby môže len ukladať a nie ďalej spracúvať. MALI invest je povinný informovať Dotknutú osobu predtým, ako dôjde k zrušeniu obmedzenia spracúvania jej osobných údajov – v prípade, že takáto situácia nastane.

Právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom znamená, že MALI invest má povinnosť oznámiť každému príjemcovi, ktorému osobné údaje Dotknutej osoby poskytol, každú opravu a vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Túto povinnosť MALI invest nemá len v prípade, ak je takéto oznámenie z objektívnych dôvodov nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie.
Právo na prenosnosť údajov znamená, že Dotknutá osoba má právo získať od MALI invest jej osobné údaje, ktoré MALI invest predtým poskytla, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a Dotknutá osoba má právo požadovať, aby MALI invest jej osobné údaje preniesol ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo Dotknutej osoby na výmaz jej osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré MALI invest od Dotknutej osoby získal na základe zmluvy, v ktorej je Dotknutá osoba zmluvnou stranou.
Právo Dotknutej osoby namietať teda znamená, že Dotknutá osoba môže vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré MALI invest spracováva pre účely priameho marketingu alebo z oprávnených dôvodov. Ak Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, MALI invest ďalej osobné údaje tejto Dotknutej osoby nebude spracúvať.
Právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním znamená, že Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania. V prípadoch ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby, MALI invest vykoná primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd Dotknutej osoby, najmä prijme minimálne opatrenia, ako právo na ľudský zásah zo strany MALI invest, právo Dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko a právo Dotknutej osoby napadnúť rozhodnutie.

Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov, ktorého predmetom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.
Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov nájdete na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

ZOZNAM ZMLUVNÝCH PARTNEROV

 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
 • ČSOB
 • WUSTENROT
 • KOOPERATIVA
 • VÚB LEASING
 • EURÓPSKA CESTOVNÁ POISŤOVŇA

ZOZNAM OBCHODNÝCH PARTNEROV

 • Slovenská sporiteľňa
 • OTP Banka
 • Slovenská záručná a rozvojová banka
 • SBER Bank
 • Privat Bank
 • Tatra banka
 • Všeobecná úverová banka
 • BKS
 • Oberbank
 • BPT leasing

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (PRIVACY POLICY)
Spoločnosť MALI invest, s.r.o., so sídlom: Zochova 22, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 44 755 724, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 58231/B (ďalej len ,,MALI invest“) poskytuje komplexné odborné služby v oblasti financií a je od začiatku svojho pôsobenia stabilnou a profesionálnou spoločnosťou s osobitým prístupom ku každému klientovi. Preto dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi v tejto oblasti.

Spoločnosť MALI invest je vo vzťahu k osobným údajom svojich klientov a potencionálnych klientov v pozícií Prevádzkovateľa.

Našou snahou bolo, aby boli tieto pravidlá napísané čo najjednoduchšie a boli pre každého zrozumiteľné. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov, pripravené s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme za účelom poskytovania našich služieb a komunikácie s klientmi a ako sú tieto údaje používané a chránené. V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov, ktoré súvisia so zásadami ochrany osobných údajov, kontaktujte prosím našu Zodpovednú osobu telefonicky na +421 901 787 101, e-mailom: lipka.maliinvest@gmail.com.

1. Osobné údaje, ktoré spracúvame
MALI invest spracúva osobné údaje klientov za účelom poskytovania privátnych finančných služieb a krízového manažmentu, ktoré nám klienti dobrovoľne poskytujú. Jedná sa predovšetkým o nasledovné osobné údaje:

 • Základné osobné údaje klienta (meno, priezvisko, titul, rodné číslo, miesto narodenia, štátna príslušnosť, doklad totožnosti, adresa trvalého alebo prechodného bydliska, mobil, e-mail, bankové spojenie a iné);
 • Údaje týkajúce sa pracovného zaradenia klienta (spoločnosť, pozícia, doba pracovnej zmluvy a iné);
 • Údaje týkajúce sa finančnej situácie klienta (hrubý príjem, čistý príjem, odmeny a iné);
 • Údaje o zdravotnom stave klienta (výška, hmotnosť, choroby, úrazy a iné);
 • Iné dobrovoľne poskytnuté osobné údaje, ktoré sú potrebné na poskytnutie privátnych finančných služieb.

2. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje našich klientov zhromažďujeme a využívame len na konkrétne určený a výslovne uvedený oprávnený účel v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä:

 • na základe plnenia našich zákonných povinností a využitia našich zákonných oprávnení podľa osobitných zákonov, najmä podľa:
  • zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách,
  • zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a ďalších;
 • na základe zabezpečenia predzmluvných rokovaní s potenciálnymi klientmi, plnenia predmetu uzatvorenej zmluvy a poskytnutia služby a fakturácie, najmä na účel jednoznačnej identifikácie;
 • na základe našich oprávnených záujmov, najmä na zabezpečenie a kontrolovanie štandardne vysokej kvality našich poskytovaných služieb a finančných produktov a tým na zabezpečenie Vašej spokojnosti, ale aj na preukazovanie, uplatňovanie a obhajobu našich práv a nárokov;
 • na základe našich oprávnených záujmov, najmä na zabezpečenie vnútornej administratívy osobných údajov klientov;
 • na základe našich oprávnených záujmov, najmä poskytnutia privátnych finančných služieb a krízového manažmentu, činnosti finančného sprostredkovania ako samostatný finančný agent, predkladanie a sprostredkovanie finančných produktov a ponúk;

Neposkytnutie osobných údajov na vyššie uvedené účely by nám znemožnilo splniť naše zmluvné a zákonné povinnosti. Osobné údaje klientov nezverejňujeme.

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Za účelom poskytnutia naši privátnych finančných služieb a krízového manažmentu je potrebná analýza osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, resp. ktoré sme od Vás získali. Tieto osobné údaje analyzujeme a vyhodnocujeme, aby sme Vás vedeli informovať a poskytnúť Vám individualizované ponuky a služby prispôsobené Vašim potrebám.

4. Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

Spolupracujeme s partnermi, ktorí nám pomáhajú poskytovať a zlepšovať naše služby. Osobné údaje klientov poskytujeme povereným partnerom na účely spracúvania osobných údajov pre našu spoločnosť, na základe našich pokynov a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Títo partneri sa zaviazali dodržiavať mlčanlivosť a prísnu dôvernosť v súlade s týmito pravidlami a zmluvami, ktoré sme s nimi uzavreli. Našimi partnermi nám pomáhajú v nasledovných službách:

 • poisťovacie služby,
 • bankové služby
 • advokáti,
 • prekladateľské služby,
 • marketingové služby,
 • poskytovatelia IT služieb,
 • leasingové služby.
 • posudkoví lekári,
 • znalci,
 • sociálna poisťovňa,
 • Národná banka Slovenska,
 • exekútori,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • súdy.

5. MALI invest v pozícií sprostredkovateľa

Ako sprostredkovateľ spracúvame osobné údaje v mene týchto prevádzkovateľov:

 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
 • ČSOB
 • WUSTENROT
 • KOOPERATIVA
 • VÚB LEASING

Pre vyššie uvedené spoločnosti vykonávame taktiež činnosť samostatného finančného agenta, pričom spracúvanie osobných údajov v tomto prípade prebieha v rozsahu, spôsobom a na účel stanovený zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní, v znení neskorších predpisov, na účel vykonávania finančného sprostredkovania, identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie, iné účely vyplývajúce z tohto zákona, ako aj na plnenie úloh a povinností finančného agenta podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.

6. Iní príjemcovia

V niektorom z nižšie uvedených prípadov, zdieľame osobné údaje našich klientov s právnickými a fyzickými osobami, štátnymi orgánmi a verejnými inštitúciami, ak sme v dobrej viere presvedčení, že sprístupnenie je primerane nevyhnutné na:

 • dodržanie príslušného právneho predpisu, právneho procesu, alebo vynútiteľnú žiadosť štátnej správy;
 • uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane prešetrenia ich možného porušenia;
 • postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných incidentov;
 • ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti našej spoločnosti, našich klientov alebo verejnosti, tak ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy.

Aj napriek vyššie uvedenému, vždy dbáme a dohliadame na to, aby sme neposkytli viac údajov ako je nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania.

7. Práva dotknutej osoby

Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi.
V zmysle platných právne predpisy a zákona máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi, najmä:

 • Právo na prístup (požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak áno, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia resp. § 21 Zákona).
 • Právo na opravu (v prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu. Aby sme o Vás mohli spracúvať len aktuálne osobné údaje, je potrebné oznámiť nám každú zmenu v údajoch čo najskôr ako nastane).
 • Právo na výmaz, v prípade naplnenia podmienok článku 14 Nariadenia resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz je možné žiadať napríklad ak:
  • a) ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania,
  • b) Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne,
  • c) sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali.

Avšak, ak sú osobné údaje potrebné na preukázanie, uplatnenie alebo obhájenie právnych nárokov, Vaše údaje nevymažeme.

 • Právo na obmedzenie spracúvania, v prípade, že budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia resp. § 24 Zákona, môžete požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie je možné požiadať napríklad, ak:
  • a) počas namietania správnosti spracúvaných údajov,
  • b) v prípade, že je spracúvanie nezákonné, ale neprajete si, aby sme údaje vymazali, avšak potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho, ako si uplatníte Vaše práva.

Avšak, ak sú osobné údaje potrebné na preukázanie, uplatnenie alebo obhájenie právnych nárokov, Vaše údaje budú naďalej spracúvané.

 • Právo na prenosnosť (v prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v štandardne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak to bude technicky možné a Vy o to požiadate, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi).

Toto právo nie je možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

 • Právo namietať voči spracúvaniu (v prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ sa nepreukáže závažný oprávnený dôvod spracúvania, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvod na preukázanie, uplatnenie alebo obhájenie právnych nárokov, osobné údaje naďalej nebude spracúvať a Vaše osobné údaje zmažeme).

Avšak proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom máte právo kedykoľvek namietať. Po vznesení námietky sa Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudú.

 • Právo podať sťažnosť – (v prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika).
 • Právo odvolať súhlas ( v prípade, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa v budúcnosti rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné alebo marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas alebo podanú námietku môžete kedykoľvek znovu udeliť.

8. Získavanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o našich klientoch spracúvame, získavame priamo od našich klientov alebo prostredníctvom našich sprostredkovateľov, ktorí ich spracúvajú na základe našich pokynov a v súlade s právnymi základmi spracovania osobných údajov.

9. Uchovávanie osobných údajov

Uchovávanie osobných údajov klientov závisí najmä od účelu spracúvania a od účelu sa odvíja doba spracúvania. Avšak vo všeobecnosti platí, že osobné údaje spracúvame:

 • Na základe súhlasu (po dobu v súhlase výslovne uvedenú alebo do jeho odvolania);
 • Z dôvodu plnenia našich zákonných povinností (po dobu vyžadovanú príslušným zákonom);
 • Z dôvodu plnenia zmluvy (po dobu plnenia zmluvy a/alebo trvania predzmluvných rokovaní);
 • Z dôvodu oprávnených záujmov (po dobu plnenia zmluvy alebo do namietnutia spracúvania).

Po uplynutí vyššie uvedených lehôt sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely typu archivácia, či štatistika.

10. Zmeny týchto pravidiel

Ako Prevádzkovateľ sme oprávnení zmeniť znenie týchto pravidiel, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien alebo zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Avšak Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel alebo príslušných právnych predpisov neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel, ktoré by mohli ovplyvniť Vaše práva, včas a vhodným spôsobom Vás nato upozorníme.