PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

MALI invest spracúva Vaše osobné údaje v zmysle:

  • čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
  • v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
  • v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, resp. §13 ods. 1 písm. f) Zákona – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
  • zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov;
  • zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Informácia

Vstupom na túto internetovú stránku www.maliinvest.sk a všetkých jej podstránok a častí (ďalej len „web stránka“), jej prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania web stránky spoločnosti MALI invest, s.r.o., so sídlom Zochova 22, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré mesto , IČO: 44 755 724, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 58231/B (ďalej ako „MALI invest“) a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. MALI invest si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na web stránke kedykoľvek zmeniť.
V prípade, že s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, prosím nepoužívajte túto web stránku.
Prevádzkovateľom web stránky je spoločnosť MALI invest.
Výlučným nositeľom majetkových práv autora internetovej stránky je MALI invest.
Používateľ je oprávnený používať web stránku obvyklým spôsobom, výhradne na svoju osobnú potrebu, nie na komerčné účely a akékoľvek iné použitie, ktoré podlieha predchádzajúcemu súhlasu MALI invest.
Akýkoľvek neoprávnený zásah do web stránky, jej obsahu a/alebo prevádzky, akékoľvek neoprávnené používanie web stránky, akékoľvek kopírovanie alebo napodobňovanie web stránky je v rozpore s Autorským zákonom a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a je zakázané.
Web stránka je chránená zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení.

Údaje uverejnené na web stránke majú výlučne informatívny charakter a MALI invest nezodpovedá za vznik škody a/alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe použitím týchto informácií.
Informácie na web stránke môžu obsahovať prepojenia na iné internetové stránky, ktoré nie sú pod správou MALI invest a za tieto MALI invest nenesie žiadnu zodpovednosť.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú zaslané a uložené v koncovom zariadení, ktoré používateľ používa na prístup na internet. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie koncového zariadenia a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies z internetovej stránky nezhromažďujú žiadne osobné údaje o používateľovi. Súbory cookies môže používateľ internetovej stránky kedykoľvek zakázať pomocou nastavení v prehliadači. Súbory cookies sa spravidla používajú na účely anonymných a štatistických hodnotení počas dĺžky trvania používateľovej relácie na internetovej stránke.“