Informácie pre klienta

INFORMÁCIE O VYKONÁVANÍ FINANČNÉHO SPROSTREDKOVANIA

MALI invest, s.r.o., so sídlom Vrakunská 29, 821 06 Bratislava, IČO: 44 755 724, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č. 58231/B (ďalej len „Spoločnosť“) je samostatným finančným agentom registrovaným v zozname samostatných finančných agentov NBS v podregistri – 1. poistenia alebo zaistenia, 2. poskytovania úverov, 3. doplnkového dôchodkového sporenia, registračné číslo v registri NBS: 150401. Spoločnosť ako samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomných zmlúv alebo sprostredkovateľského vzťahu s viacerými finančnými inštitúciami, ktoré majú nevýhradnú povahu. Na požiadanie klienta budú obchodné mená týchto finančných inštitúcií oznámené. Zápis v jednotlivých sektoroch, podsektoroch, ako aj registračné číslo Spoločnosti je možné overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska www.nbs.sk v časti dohľad nad finančným trhom. Spoločnosť vykonáva činnosti týkajúce sa Analýzy finančných potrieb a požiadaviek klienta alebo potenciálneho klienta v súlade s ustanoveniami zákona č. 186/2009 .z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

KVALIFIKOVANÁ ÚČASŤ

Spoločnosť nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach žiadnej finančnej inštitúcie, s ktorou má uzavretú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie. Finančné inštitúcie ani osoby ovládajúce tieto finančné inštitúcie, s ktorými má Spoločnosť uzavretú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie, nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach Spoločnosti.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Základné informácie o jednotlivých typoch produktov v príslušných sektoroch sú uvedené v samostatných informačných materiáloch, ktoré sú odovzdané klientovi pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Spoločnosť je povinná v prípade zmeny akýchkoľvek významných informácií týkajúcich sa zvolenej finančnej služby bezodkladne takúto zmenu klientovi oznámiť. Klient je povinný každú zmenu údajov, jeho aktuálnej finančnej situácie a investičných zámerov bezodkladne oznámiť Spoločnosti. Spoločnosť nemôže inkasovať ani v hotovosti ani na bankový účet prijímať platby od klienta vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Klient platí na účet finančnej inštitúcie. Všetky plnenia, ako aj výnosy v zmysle zmluvy o poskytnutí finančnej služby, sú z finančných inštitúcií poukazované priamo na účet klienta. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Investícia nemusí priniesť očakávané výnosy, pričom môže stratiť aj svoju základnú hodnotu. Predpokladaná výnosnosť je založená na údajoch o výnosnosti finančného nástroja dosiahnutých v minulosti; na údajoch o simulovanej výkonnosti v minulosti alebo na údajoch o predpokladanej výkonnosti v budúcnosti. Predpoklad nie je garantovaným výnosom. Čim je vyššia výnosnosť produktu, tým je vyššia pravdepodobnosť výkyvov ceny a s tým spojené riziko straty. Finančná služba, resp. akékoľvek výnosy z nej, sú ovplyvňované daňovým režimom, ktorý sa na ňu vzťahuje, pričom tento ako aj individuálna situácia klienta sa môže v čase meniť.
Akékoľvek výnosy vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby podliehajú daňovému režimu platnému v čase vyplácania výnosov.

KLIENTI

Neprofesionálny klient je klient, ktorý je fyzickou osobou, ktorej je poskytované finančné sprostredkovanie pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov jeho domácnosti.
Profesionálny klient je každý klient, ktorý nie je neprofesionálnym klientom. Profesionálny klient je oprávnený požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom. Také zaobchádzanie sa poskytne na základe prevzatia písomného vyhlásenia, ktoré profesionálny klient odovzdá Spoločnosti a v ktorom uvedie, že požaduje, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom pri uplatňovaní pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom. Vo vyhlásení klient zároveň uvedie na ktoré finančné služby a sektory sa vyhlásenie vzťahuje. Potenciálny klient je osoba, ktorej bola predložená ponuka alebo výzva na účely poskytovania finančného sprostredkovania.

SŤAŽNOSTI KLIENTOV

Prípadné sťažnosti na vykonávanie finančného sprostredkovania je možné podať:

  1. písomne prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby na adresu MALI invest, s.r.o., Vrakunská 29, 821 06 Bratislava
  2. osobne priamo v sídle MALI invest, s.r.o. do Záznamu o sťažnosti
  3. elektronicky na e-mailovú adresu info@maliinvest.sk

Reklamácie sú vybavované v poradí podľa ich prijatia do Spoločnosti. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie do Spoločnosti. V prípade, že zo závažných dôvodov nie je možné vybaviť reklamáciu vo vyššie uvedenej lehote, klient je o tejto skutočnosti informovaný písomne. Spoločnosť si vyhradzuje právo vyžiadať od klienta doplnenie reklamácie tak, aby bolo možné jej úspešné vyriešenie. Klient je informovaný o výsledku riešenia reklamácie písomnou formou – listom na doručenku na ním uvedenú adresu v zaslanej reklamácii. Klient má možnosť mimosúdne vyrovnať spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania spôsobom upraveným v zákone č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov alebo v zákone č. 420/2004 Z.z. o mediácii v znení neskorších predpisov, ak zmluva o poskytnutí finančnej služby takéto riešenie sporu umožňuje.

VÝŠKA POPLATKOV A INÝCH NÁKLADOV SÚVISIACICH SO SPROSTREDKOVANOU FINANČNOU SLUŽBOU

Výška poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou je súčasťou sadzobníka poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou zverejnených príslušnou finančnou inštitúciou, ktorá finančnú službu pre klienta poskytuje, súčasťou zmluvy o poskytnutí finančnej služby uzavretej medzi klientom a finančnou inštitúciou alebo súčasťou štatútu príslušného fondu zverejneného príslušnou finančnou inštitúciou, ktorá finančnú službu pre klienta poskytuje.

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH NA FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE

Náklady na finančné sprostredkovanie sú dohodnuté v Zmluve o sprostredkovaní, ktorú uzatvára Spoločnosť s klientom. V súvislosti so sprostredkovaním
finančnej služby má Spoločnosť nárok na peňažné alebo nepeňažné plnenie voči finančnej inštitúcií. Výška peňažného plnenia závisí najmä od druhu produktu. Nepeňažné plnenie závisí najmä od účasti v súťažiach. Peňažné plnenie závisí najmä od uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby, zaplatenia peňažného záväzku zo strany klienta v súlade so zmluvou o poskytnutí finančnej služby a ďalších dojednaní medzi Spoločnosťou a finančnou inštitúciou. Na základe požiadavky klienta je Spoločnosť povinná klienta jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovať o výške peňažného alebo nepeňažného plnenia. V sektore poistenia alebo zaistenia sa pri uzavieraní zmlúv životného poistenia za splnenie tejto povinnosti považuje informovanie klienta o priemernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie pri jednotlivých odvetviach životného poistenia.

INFORMÁCIE O PRÁVNYCH NÁSLEDKOCH UZAVRETIA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ SLUŽBY

Klient berie na vedomie, že k uzavretiu zmluvy o poskytnutí finančnej služby dôjde okamihom, keď navrhovateľ dostane oznámenie o prijatí svojho návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a dôjde k splneniu podmienok vymedzených v zmluve o poskytnutí finančnej služby. Návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby na poistný produkt možno prijať tiež zaplatením poistného vo výške uvedenom v návrhu, ktoré bude pripísané na účet finančnej inštitúcie (poistiteľa) najneskôr v lehote na prijatie návrhu. V prípade, ak nebude splnená čo i len jedna z uvedených podmienok, návrh zmluvy o poskytnutí finančnej služby na poistný produkt nie je zo strany klienta platne prijatý a poistenie nevzniká. Právne následky uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby sú definované ustanoveniami zmluvy o poskytnutí finančnej služby a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov. Právnym následkom uzavretia zmluvy o poskytnutí finančnej služby je predovšetkým vznik práv a povinností klienta aj finančnej inštitúcie vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Zmluva o poskytnutí finančnej služby upravuje práva a povinnosti zmluvných strán, vrátane povinnosti klienta uhrádzať finančné plnenie počas dohodnutej doby. Ak to obchodné podmienky dovoľujú, môžu sa zmluvné strany v priebehu trvania zmluvného vzťahu dohodnúť na zmene zmluvných podmienok. Jednostranná úprava zmluvných podmienok nie je možná. Predčasné ukončenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ako aj neplnenie si záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, môže mať za následok uplatnenie sankcií a/alebo iné právne následky vymedzené v zmluve o poskytnutí finančnej služby.

INFORMÁCIE O SPÔSOBOCH A SYSTÉME OCHRANY PRED ZLYHANÍM FINANČNEJ INŠTITÚCIE

Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený v rôznych úrovniach. V prvom rade je dôležitý systém dohľadu Národnej banky Slovenska nad finančným trhom, ktorý môže v istej miere zabraňovať možnému zlyhaniu finančnej inštitúcie. V sektore poistenia alebo zaistenia je systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie zabezpečený najmä vytváraním technických rezerv poisťovňou v zmysle č. 8/2008 Z.z. a systémom zaistenia (zaistená zmluva medzi poisťovňou a zaisťovňou). V sektore doplnkového dôchodkového sporenia je systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie zabezpečený najmä systémom vnútornej kontroly finančnej inštitúcie. V sektore poskytovania úverov je systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie zabezpečený najmä zákonom stanovenými podmienkach, v zmysle ktorých môže banka alebo iný veriteľ alebo právny nástupca požadovať predčasné splatenie úveru.

INFORMÁCIE O ZAMEDZENÍ KONFLIKTU ZÁUJMOV

Spoločnosť sa snaží predísť konfliktom už pri vytváraní služieb. V prípade, že sa nedá vylúčiť potenciálny vznik konfliktu záujmov, Spoločnosť si vytvorí také interné organizačné a riadiace prostredie, v ktorom tieto konflikty záujmov nemôžu spôsobiť nevýhodu klientom. Ak sa pri sprostredkovaní finančných služieb nemožno vyhnúť konfliktu záujmov, Spoločnosť oznámi klientovi povahu a zdroj konfliktu ešte pred poskytnutím takejto služby a v prípade jej poskytnutia uprednostní záujmy klienta pred vlastnými a v prípade konfliktu záujmov klientov zaistí rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.