Krízový manažment

Krízový manažment je súhrn činnností, ktoré sa zaoberajú zvládnutím a likvidáciou krízových stavov podniku a jeho vyvedením na normálnu dráhu.
Každá spoločnosť sa skôr či neskôr dostane do krízovej situácie, či už vlastnou nedbanlivosťou alebo bez vlastného zavinenia.
Zoznam potencionálnych kríz, ktoré môžu ovplyvniť podnikanie je prakticky neohraničený, napr. platobná neschopnosť, nízky kapitál, zlý podnikateľský zámer, prírodná katastofa, štrajk, útoky konkurencie prostredníctvom médií, atď. Podstatné je, či to bude nepatrná alebo veľká kríza.
Práve v takýchto situáciách je dôležité kontaktovať krízového manažéra. Každý krízový program má individuálny charakter a vždy prihliadame na požiadavky a možnosti klienta.

Naša spoločnosť sa zaoberá:

  • Funkčným krízovým manažmentom

Táto špecifická činnosť manažmentu je zameraná na riešenie už vzniknutej krízovej situácie, kde na základe našich dlhoročných skúseností a s použitím špecifických princípov, metód a postupov pomáhame spoločnostiam prekonať negatívne následky už vzniknutej krízy.
Je to dlhodobý proces, v ktorom spoločnosti poskytneme adekvátne riešenia, čím dostaneme krízu pod kontrolu a minimalizujeme straty.

  • Teoretickým krízovým manažmentom

Táto činosť je zameraná na vykonávanie preventívnych opatrení a pozostáva zo súboru poznatkov o možných krízach,
ich príčinách a dôsledkoch, pretože čím komplexnejšia a účinnejšia je prevencia, tým menej rozsiahhle potom musí byť krízové plánovanie.
Využitím tejto služby spoločnosť predchádza vzniku krízových javov a v prípade, že aj nejaká kríza nastane, je spoločnosť schopná a pripravená adekvátne túto situáciu riešiť.

Ak máte záujem o krízový manažment alebo informácie ohľadom krízového manažmentu, kontaktujte nás!