Poradenské služby

Poradenské služby patri v súčasnej dobe „finančnej krízy“ medzi žiadané a vyhľadávané služby. Je to zodpovedná činnosť, ktorá vedie k pozitívnemu ovplyvneniu kvality života klientov a ich prístupu k vlastným peniazom. Možnosti na našom trhu, ktorý je pre bežného človeka stále neprehľadný sú podstatne nižšie ako vo vyspelých štátoch.
Čoray viac podnikateľov si uvedomuje, že do kvalitného a odborného poradenstva sa oplatí investovať. Prostriedky vynaložené na poradenské služby sú v konečnom dôsledku určite podstatne nižšie, ako straty z chybných krokov.
Preto je omnoho výhodnejšie obrátiť sa na finančného konzultanta. Finančný konzultant má k dispozícií informácie o novinkách na finančnom trhu a taktiež o aktuálnych finančných možnostiach rôznych bankových a nebankových inštitúcií. Finančný konzultant neposkytuje len jednorázovú pomoc, ale stará sa o finančnú situáciu svojho klienta neustále.

Ponúkame nasledovné poradenské služby:

plánovanie – je proces, ktorý zahŕňa tvorbu tvorbu podnikateľských cieľov a súhrn opatrení a činností na ich dosiahnutie. Výsledkom tohto plánovania je dokument – finančný plán, v ktorom porovnávame súčasnú a predpokladanú budúcu potrebu finančných prostriedkov. Súčasne obsahuje existujúce a očakávané zdroje na ich krytie. Využívame pri tom základné stratégie, ktoré sú optimálne a najvhodnejšie v procese dosiahnutia Vašich cieľov (napr. stratégia financovania, stratégia investovania, stratégia prenikania na nové trhy, stratégia efektívnosti výroby, a iné …)
Podľa Vašich potrieb vieme plán rozpracovať ako krátkodobý alebo dlhodobý.
Najčastejšie vypracovávame nasledujúce plány:

  • Plánovanie chodu firmy
  • Plánovanie toku financií
  • Plánovanie výroby
  • Plánovanie obchodu
  • Plánovanie úverovej stratégie

analýza – predstavuje ohodnotenie minulého a súčasného stavu firmy a predpokladanej budúcnosti finančného hospodárenia firmy. Cieľom je spoznať finančný stav firmy, identifikovať slabé stránky, ktoré by mohli viesť k problémom a na druhej strane zistiť silné stránky, z ktorých by firma mohla profitovať.
Analýza napomáha k optimálnemu zlepšovaniu a zefektívňovaniu činností, ktorých cieľom je rast hodnoty podniku.
Okrem toho analýza:

odhaľuje skryté možnosti a podnecuje hľadanie nových príležitostí pre zvyšovanie výkonu podniku
poukazuje na správne a efektívne využívanie majetku firmy
umožňuje lepšie využívať a riadiť finančné zdroje podniku
umožňuje zvyšovať efektívnosť a znižovať nákladovosť podnikových operácií
pomáha pri riadení investičných projektov a pri optimalizácii investičného rizika
slúži ako podklad pre strategické plánovanie rozvoja podniku

poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov
poradenstvo pri zmenách podniku a pri ukončení činnosti
poradenstvo v oblasti predaja tovarov a služieb

Poradenské služby, ktoré realizujeme sú profesionálne a vždy šité na mieru pre klienta. Veríme, že aj Vy budete patriť medzi našich spokojných klientov, pretože kvalita poradenstva je u nás na prvom mieste.

Ak máte záujem o poradenské služby alebo informácie ohľadom poradenských služieb, kontaktujte nás!