Poistenie

Sprostredkovanie poistenia našou spoločnosťou zahŕňa komplexné poisťovacie služby, ktoré spočívajú najmä v zaznamenaní objektívnych potrieb a požiadaviek klienta, vypracovaní analýzy poistiteľných rizík, prípravy návrhu poistenia, spracovaním návrhu poistnej zmluvy a následne zabezpečenie uzatvorenia poistnej zmluvy s vybranou poisťovňou.
Našim klientom poskytujeme odbornú pomoc nielen pri výbere vhodného produktu poistenia, ale našou prácou je aj revízia a preskúmanie poistných zmlúv. Sprostredkovaním poistenia sa náš kontakt s klientom nekončí a naša spoločnosť spolupracuje aj pri vybavovaní a posudzovaní prípadných poistných udalostí klienta.
Vyberte si z veľkého portfólia produktov poistenia a neváhajte nás kontaktovať s vypracovaním cenovej ponuky pre Vás.

RÔZNE DRUHY POISTENIA:

Životné poistenie – spája sa s poistením osôb, zdôrazňuje skutočnosť, že ľudský život sa spája s možnosťou rizikových situácií, ktorých dôsledkom môže byť úmrtie, invalidita, choroba alebo zranenie. Poistenie osôb predstavuje samostatné odvetvie poistenia, ktoré sa orientuje na krytie rizík spojených s poškodením zdravia a života, prípadne na dožitie sa stanoveného veku.

Základné druhy životného poistenia sa realizujú v týchto typoch:

 • dočasné poistenie (krátkodobé),
 • poistenie pre prípad smrti (doživotné),
 • poistenie pre prípad dožitia,
 • poistenie pre prípad smrti alebo dožitia (zmiešané),
 • všeobecné poistenie,
 • životné poistenie so sporením
 • rizikové životné poistenie
 • detské životné poistenie
 • dôchodkové poistenie
 • investičné životné poistenie

Úrazové poistenie – Poistením je kryté individuálne riziko následkov úrazu pri pracovnej i mimopracovnej činnosti zaradenej do rizikovej skupiny uvedenej v poistnej zmluve.

 • poistenie pre prípad smrti následkom úrazu,
 • poistenie trvalých následkov úrazu,
 • poistenie času nevyhnutného liečenia následkov úrazu alebo poistenie denného odškodného za čas pracovnej neschopnosti v dôsledku úrazu,
 • poistenie plnej invalidity následkom úrazu s výplatou dôchodku (nedojednáva sa pre poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami).

Poistenie majetku: zameriava sa na škody, ktoré môžu vzniknúť na majetku fyzických alebo právnických osôb.

Poistná ochrana pri poistení majetku sa vzťahuje na:

 • poistenie pre prípad zničenia alebo poškodenia vecí živelnou udalosťou,
 • poistenie budov,
 • poistenie domácností,
 • poistenie strojov a strojových zariadení,
 • poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí vodou z vodovodného zariadenia,
 • poistenie vecí proti škodám spôsobením atmosférickými zrážkami,
 • dopravné poistenie,
 • poistenie motorových vozidiel:
  • povinné zmluvné poistenie
  • havarijné poistenie
  • poistenie čelného skla motorových vozidie
  • poistenie finančnej straty, …
 • poistenie pre prípad odcudzenia,
 • poistenie poľnohospodárskych rizík
 • poistenie skiel
 • poistenie prepravy
 • stavebno – montážne poistenie
 • somážne poistenie
 • poistenie elektroniky
 • poistenie výstav
 • poistenie profesnej zodpovednosti
 • poistenie všeobecnej zodpovednosti
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
 • poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu, …

Cestovné poistenie

 • Poistenia storna
 • Poistenie liečebných nákladov
 • Cestovné poistenie
 • Komplexné cestovné poistenie

Ročné cestovné poistenie

 • Poistenie liečebných nákladov – ročné
 • Cestovné poistenie – ročné
 • Komplexné cestovné poistenie – ročné
 • Poistenie Au-Pair

Corporate Travel Insurance (CTI) – poistný balík pre všetky služobné cesty
Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie – poistenie v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr
Poistenie všeobecnej zodpovednosti cestovnej kancelárie – cestovná kancelária zodpovedá svojim zákazníkom za škodu, ktorá im vznikne počas cesty aj za škodu, ktorú zákazníkovi spôsobí dodávateľ služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu
V prípade, že ste nenašli, čo ste hľadali, tak sa na nás obráťte a my Vám radi pomôžeme.